FIRNi logo
vjoon

Alpiklubi Firn hooaja parimate valimise statuut

Eesmärgiga toetada ja stimuleerida oma liikmete aktiivsust ning propageerida klubi tegevust selgitab Alpiklubi Firn (AF) oma aktiivsete liikmete hulgast iga aasta sügisel hooaja parima mees- ja naissportlase oma põhikirjalistel tegevusaladel.

AF hooaja parima alpinisti, mägimatkaja, kaljuronija ja jääronija konkurss (edaspidi konkurss) viiakse läbi konkursi toimumise (hoo)ajal kehtiva AF liikmestaatusega klubi liikmete poolt üles antud hooaja tulemustele tuginedes. Hooaeg on üldjuhul ajavahemik eelmise aasta oktoobri algusest jooksva aasta septembri lõpuni, kui AF juhatus (AFJ) ei otsusta teisiti (aastal 2016 on ajavahemik 15.11.2015 - 14.11.2016, aastal 2017 on ajavahemik 15.11.2016 - 30.11.2017, aastal 2018 on ajavahemik 01.12.2017 - 31.10.2018).

Hindamine toimub kuni viies fikseeritud kategoorias: alpinism (tehniline klass), kõrgalpinism, mägimatk, kaljuronimine ja jääronimine. Komisjon võib kooskõlas AFJ`ga mõne kategooria konkreetse hooaja konkursist välja jätta või lisada kategooria mõne ekstraordinaarse teo äramärkimiseks.

Konkursi tulemused avalikustatakse ja võitjad autasustatakse AF hooaja lõpetamisel; tulemused avaldatakse AF koduleheküljel internetis ning muudes meediakanalites. Konkursi võitjad saavad diplomi, eriti väljapaistvate tulemuste puhul võib AFJ määrata ka individuaalseid lisaauhindu.

 

Konkursil osalemine:

  • Iga aasta septembris pöördub AFJ kõigi AF liikmete poole palvega sisestada AF andmebaasi kõik hooaja jooksul läbitud marsruudid , ka need mis ei vasta konkursi tingimustele või ei pretendeeri konkursist osavõtule. Ühtlasi kuulutatakse välja ka konkurss parima alpinisti, mägimatkaja, kalju- ja jääronija väljaselgitamiseks.
  • Lõppeva hooaja konkursist võtavad osa vaid marsruudid ja tulemused, mis on sisestatud andmebaasi juhatuse poolt määratud kuupäevaks ja rahuldavad (konkursi komisjoni hinnangul) vastava kategooria osavõtukriteeriume; ei kvalifitseeru giidiga või kommertsgrupi koosseisus läbitud marsruudid, samuti tõsise õnnetusjuhtumiga lõppenud üritused. Samaks kuupäevaks peab juhatus kinnitama ka lõpliku konkursi komisjoni (edaspidi komisjon) koosseisu (üldjuhul 5 liiget), millele edastatakse õigeaegselt laekunud andmed.
  • Komisjoni liikmeteks on vabatahtlikud asjatundjad väljastpoolt AF, kuid võivad olla ka AF liikmed, kes konkursi toimumise hooajal ise konkursil ei osale. Hiljemalt kahe nädala jooksul pärast konkursimaterjalide üleandmist komisjonile, teeb komisjon esitatud andmete põhjal oma otsused igas kategoorias eraldi. Komisjoni töö tulemuste kohta koostatakse protokoll, mis edastatakse AFJ-le ja läheb AF arhiivi. Protokollis tuuakse esile iga konkursi võitja hooaja tähtsamad tulemused, vajadusel sisaldab see ka komisjoni otsuse detailsemat põhjendust.
  • Esitatud andmete õigsuses kahtlemisel võib komisjon paluda konkursil osalejalt esitatud andmete kinnitamiseks lisatõendeid. Konkursi võitja määratakse kui on laekunud vähemalt 1 (üks) vastava kategooria nõuetele vastav tulemus, mille tõesuses komisjon ei kahtle.
  • Minimaalne otsustamisvõimeline komisjoni koosseis on 3 komisjoni liiget. Komisjoni töökorraldus on komisjoni otsustada. Komisjoni tööst osa võtnud komisjoni liikmed saavad külaliskutsed AF hooaja lõpetamisele.
  • Võrdsete või raskesti võrreldavate näitajate puhul, võib komisjon kuulutada konkursi võitjaks mitu inimest korraga.

 

Oma otsuste langetamisel lähtuvad komisjoni liikmed järgmistest kriteeriumidest:

 

1. Alpinism, tehniline klass – absoluutsed kõrgused kuni 6000m.

Põhikriteeriumiks on edukalt läbitud marsruutide tehniline raskus, minimaalne raskus on 3A vene skaala järgi või ekvivalentne (AD prantsuse skaalal)(juhul kui on tegemist marsruudi juhtimisega või võtmelõikude esironijaga, muul juhul üks kategooria raskem (nt 3B)). Võrdväärsete marsruutide puhul võetakse arvesse ka läbitud marsruutide arvu ja grupi koosseisu: kõrgemalt hinnatakse grupi juhtimist, samuti esironijaks olemist ja väiksema grupi koosseisus marsruudi läbimist. Kõrgemalt hinnatakse ka esmaläbimised, kusjuures esmaläbitud marsruudi raskuskategooriat saab komisjon hinnata vaid tuginedes põhjalikule marsruudi ja selle läbimise kirjeldusele.

2. Kõrgalpinism – tõusud tippudele absoluutse kõrgusega üle 6000m.

Kriteeriumid on samad, mis tehnilises klassis, kuid suuremat rolli mängib maksimaalne saavutatud kõrgus ü.m.p. (juhul kui tippu ei jõuta – vähemalt 7000m). Lisaks marsruudi tehnilisele raskusele, on oluline nt. ka piirkonna ligipääsetavus ja kasutatava baaslaagri iseloom (enda ekspeditsiooni poolt loodud baaslaager hinnatakse kõrgemalt, kui baaslaagri teenuste kasutamist).

3. Mägimatk

Peamiseks kriteeriumiks on sooritatud mägimatka reaalne raskus ja marsruudi läbimise stiil lähtudes komisjonile esitatud materjalidest. Põhjalik matkaaruanne või üksikasjalik matka kirjeldus (nt. internetis) ei ole kohustuslik, kuid on hea viis komisjoni informeerimiseks ja tehtava otsuse mõjutamiseks. Kõrgemalt hinnatakse matkajuhtimist ja esmaläbitud marsruute. Mägimatka hindamisjuhend: magimatk2.docx.

4. Kaljuronimine

Hinnatakse kaljuradade läbimist, mille eesmärgiks ei ole üldjuhul tippu jõudmine, vaid füüsiliselt või tehniliselt raskemate radade ronimine. Arvesse lähevad ainult altjulgestusega ronitud rajad või rajalõigud (multipitch-radadel), minimaalse raskusega (6A sportronimises). Kõrgemalt hinnatakse trad radade ja multipitch radade läbimist (miinimum 5a). Muus osas sarnanevad hindamiskriteeriumid tehnilise alpinismi puhul kasutatavatele, nt. hinnatakse kõrgemalt võtmelõikude esironijat.

5. Jääronimine

Hinnatakse raskemate jäämarsruutide läbimist, mille eesmärgiks ei ole üldjuhul tippu jõudmine. Jäämarsruutide hindamise kriteeriumid on üldjoontes samad, mis kaljumarsruutide puhul kaljuronimise kategoorias;.Oluline on ilmastik ja jää seisund marsruudi läbimise ajal.


Alpiklubi Firn arhiivi jaoks hooaja tulemuste esitamise kord:

 

Andmed andmebaasi sisestamiseks tuleb esitada aadressil http://www.firn.ee/db/minuretked.php. Esitatavad andmed peavad sisaldama järgmist informatsiooni:

Põhiandmed:

1) marsruudi esitaja andmed tuleb ära kirjeldada üks kord 'Minu andmed' lingi alt.
2) esitatava marsruudi läbimise või võistlusest osavõtu kuupäev või ajavahemik;
3) mis kategooriasse esitatav tulemus kuulub (1–alpinism, tehniline klass; 2–kõrgalpinism; 3–mägimatk; 4–kaljuronimine; 5–jääronimine)

Lisaks kategooriate kaupa:

1. Alpinism, tehniline klass (absoluutsed kõrgused kuni 6000m).

4) mägipiirkond;
5) tipu ja/või marsruudi nimi;
6) grupi koosseis (grupijuhi nimi + osavõtjate arv; osavõtjad tuua võimalusel ka nimeliselt, seda kindlasti kahese grupi puhul);
7) klassifitseeritud marsruudi ametlik raskuskategooria;
8) tipu puhul tipu absoluutne kõrgus (meetrid ü.m.p.);
9) ilmastiku tingimused marsruudi läbimise ajal;
10) marsruudi ligikaudne kõrgustevahe meetrites (kui on teada);
11) marsruudi raskuskategooria grupi hinnangu järgi (kindlasti vajalik esmaläbimiste puhul);
12) lisakommentaarid; marsruudi kirjeldus ja selle läbimise tehnilised detailid (kindlasti vajalik esmaläbimise puhul), s.h. info võtmelõikude ja esironijate (nii võtmelõikudel kui mujal marsruudil) kohta; võib olla lisatud ka infot sisaldava internetilehekülje aadress (URL);
13) marsruudi iseloom: 1 - kaljumarsruut, 2 - jäämarsruut, 3 - lumi-jää, 4 - kombineeritud marsruut (kalju + lumi-jää)

2. Kõrgalpinism (tõusud tippudele absoluutse kõrgusega üle 6000m).

Punktid 4) - 13) on samad mis alpinismi/tehnilise klassi puhul (Juhul, kui esitaja või mõni muu liige ei ole tippu jõudnud - ligikaudne maksimaalne saavutatud kõrgus ü.m.p. meetrites märkida punktis 6);
Lisaks: 14) Ekspeditsiooni nimi (+ selle juhi nimi)

3. Mägimatk.

Punktid 4) - 7), 9), 11) - 13) on samad, mis alpinismi tehnilise klassi puhul; punktis 12) tuua lisaks veel läbitud marsruut päevade kaupa (läbitud vahemaad, kurude ja tippude kõrgus ja raskuskategooria). Võib olla ka vastavale infole viitav URL.

4. Kaljuronimine


4) riik ja kaljude nimetus (ingl. k. crag - siin ja edaspidi ingliskeelsed terminid kaldkirjas)
5) raja nimetus
6) raskuskategooria (täpsustada, millise süsteemi järgi – N: Font 7a)
7) rajatüüp – trad, sport, soolo, aid…
12) lühike raja iseloomustus – pikkus, kivim, kalle, käte ja jalatoed, pragu vms.; kirjeldada võtmelõigud ja nendel esironijad
15) raja läbimise viis:

first ascent

raja esmakordne läbimine (ise oled loonud raja);

onsight

rada läbitakse esmakordsel ronimisel lahtikukkumiseta, kusjuures puudub igasugune lisainfo raja kohta ning pole enne nähtud kedagi seda ronimas;

redpoint

kus rada on õpitud kõigepealt lõikude kaupa ronima ning seejärel läbitakse altjulgestusega,

flash

rada läbitakse esmakordsel ronimisel, kuid kasutades selleks kõikvõimalikku abiinfot (jälgitakse teisi ronijaid, uuritakse kirjeldusi vms.)

5. Jääronimine.

Jäämarsruutide kohta esitatavad andmed on põhimõtteliselt analoogsed kaljuronimise kategoorias esitatavate kaljumarsruutide andmetega, kuid kaljuvormide asemel kirjeldatakse marsruudi jäävorme ja nende läbimisviisi.

 

comments powered by Disqus


vjoon tag hjoon