FIRNi logo
vjoon

Alpiklubi Firn hooaja parima konkursi statuut

Eesmärgiga toetada ja stimuleerida oma liikmete aktiivsust ning propageerida klubi tegevust selgitab Alpiklubi Firn (AF) oma aktiivsete liikmete hulgast iga aasta sügisel hooaja parima mees- ja naissportlase oma põhikirjalistel tegevusaladel.

AF hooaja parima alpinisti, mägimatkaja, kaljuronija ja jääronija konkurss (edaspidi konkurss) viiakse läbi konkursi toimumise (hoo)ajal kehtiva AF liikmestaatusega klubi liikmete poolt üles antud hooaja tulemustele tuginedes. Hooaeg on üldjuhul ajavahemik eelmise aasta oktoobri algusest jooksva aasta septembri lõpuni, kui AF juhatus (AFJ) ei otsusta teisiti.

Hindamine toimub kuni viies erinevas kategoorias: alpinism (tehniline klass), kõrgalpinism, mägimatk, kaljuronimine ja jääronimine. Komisjon võib kooskõlas AFJ`ga mõne kategooria konkreetse hooaja konkursist välja jätta.

Konkursi tulemused avalikustatakse ja võitjad autasustatakse AF hooaja lõpetamisel; tulemused avaldatakse AF koduleheküljel internetis ning muudes meediakanalites. Konkursi võitjad saavad diplomi, eriti väljapaistvate tulemuste puhul võib AFJ määrata ka individuaalseid lisaauhindu.

Konkursil osalemine:

  • Iga aasta septembris pöördub AFJ kõigi AF liikmete poole palvega teatada juhatusele hooaja jooksul läbitud marsruudid ja võistlustest osavõtu tulemused AF arhiivi jaoks. Ühtlasi kuulutatakse välja ka konkurss parima alpinisti, mägimatkaja, kalju- ja jääronija väljaselgitamiseks.
  • Lõppeva hooaja konkursist võtavad osa vaid marsruudid ja tulemused, mis on sisestatud andmabaasi juhatuse poolt määratud kuupäevaks. Samaks kuupäevaks peab juhatus kinnitama ka lõpliku konkursi komisjoni (edaspidi komisjon) koosseisu (üldjuhul 5 liiget), millele edastatakse õigeaegselt laekunud andmed.
  • Komisjoni liikmeteks on vabatahtlikud asjatundjad väljastpoolt AF, kuid võivad olla ka AF liikmed, kes konkursi toimumise hooajal ise konkursil ei osale. Hiljemalt kahe nädala jooksul pärast konkursimaterjalide üleandmist komisjonile, teeb komisjon esitatud andmete põhjal oma otsused igas kategoorias eraldi. Komisjoni töö tulemuste kohta koostatakse protokoll, mis edastatakse AFJ-le ja läheb AF arhiivi. Protokollis tuuakse esile iga konkursi võitja hooaja tähtsamad tulemused, vajadusel sisaldab see ka komisjoni otsuse detailsemat põhjendust.
  • Esitatud andmete õigsuses kahtlemisel võib komisjon paluda konkursis osalejalt esitatud andmete kinnitamiseks lisatõendeid. Konkursi võitja määratakse kui on laekunud vähemalt 1 (üks) vastava kategooria nõuetele vastav tulemus, mille tõesuses komisjon ei kahtle.
  • Minimaalne otsustamisvõimeline komisjoni koosseis on 3 komisjoni liiget. Komisjoni töökorraldus on komisjoni otsustada. Komisjoni tööst osa võtnud komisjoni liikmed saavad külaliskutsed AF hooaja lõpetamisele.
  • Võrdsete või raskesti võrreldavate näitajate puhul, võib komisjon kuulutada konkursi võitjaks mitu inimest korraga.

Oma otsuste langetamisel lähtuvad komisjoni liikmed järgmistest kriteeriumidest:

1. Alpinism, tehniline klass – absoluutsed kõrgused kuni 6000m.
Põhikriteeriumiks on edukalt läbitud marsruutide tehniline raskus, minimaalne raskus on 1B vene skaala järgi või ekvivalentne. Samasse kategooriasse kuuluvad ka klassifitseeritud kalju- ja jäämarsruudid, mis ei pruugi tippu viia. Võrdväärsete marsruutide puhul võetakse arvesse ka läbitud marsruutide arvu ja grupi koosseisu: kõrgemalt hinnatakse grupi juhtimist, samuti väiksema grupi koosseisus marsruudi läbimist. Kõrgemalt hinnatakse ka esmaläbimised, kusjuures esmaläbitud marsruudi raskuskategooriat saab komisjon hinnata vaid tuginedes põhjalikule marsruudi ja selle läbimise kirjeldusele.
2. Kõrgalpinism – tõusud tippudele absoluutse kõrgusega üle 6000m.
Kriteeriumid on samad, mis tehnilises klassis, kuid suuremat rolli mängib maksimaalne saavutatud kõrgus ü.m.p., seda ka juhul kui tippu ei jõuta.
3. Mägimatk
Peamiseks kriteeriumiks on sooritatud mägimatka reaalne raskus ja marsruudi läbimise stiil lähtudes komisjonile esitatud materjalidest. Põhjalik matkaaruanne või üksikasjalik matka kirjeldus (nt. internetis) ei ole kohustuslik, kuid on hea viis komisjoni informeerimiseks ja tehtava otsuse mõjutamiseks. Kõrgemalt hinnatakse matkajuhtimist ja esmaläbitud marsruute.
4. Kaljuronimine
Võetakse arvesse nii hooaja jooksul läbitud kaljuradade raskust kui osavõttu erinevatest kaljuronimisvõistlustest (tulemus ja saadud koht), arvestades võistluste erinevat klassi ja taset. Hindamise metoodika otsustab komisjon vastavalt rahvusvaheliselt kehtivatele standarditele.
I Osavõtt võistlustest
II Erinevate kaljuradade läbimine, mille eesmärgiks ei ole üldjuhul tippu jõudmine, vaid füüsiliselt või tehniliselt raskemate radade ronimine. Arvesse lähevad ainult altjulgestusega ronitud rajad või rajalõigud (multipitch-radadel).
5. Jääronimine
Võetakse arvesse osavõttu erinevatest jääronimisvõistlustest analoogselt kaljuronimisvõistlustega, kuid konkursil osalemiseks peab hooaja jooksul olema osa võtnud vähemalt kahest jääronimise võistlusest

Alpiklubi Firn arhiivi jaoks hooaja tulemuste esitamise kord:

Andmed andmebaasi sisestamiseks tuleb esitada aadressil http://www.firn.ee/db/minuretked.php. Esitatavad andmed peavad sisaldama järgmist informatsiooni:

Põhiandmed:

1) marsruudi esitaja andmed tuleb ära kirjeldada üks kord 'Minu andmed' lingi alt.
2) esitatava marsruudi läbimise või võistlusest osavõtu kuupäev või ajavahemik;
3) mis kategooriasse esitatav tulemus kuulub (1–alpinism, tehniline klass; 2–kõrgalpinism; 3–mägimatk; 4–kaljuronimine; 5–jääronimine)

Lisaks kategooriate kaupa:

1. Alpinism, tehniline klass (absoluutsed kõrgused kuni 6000m).

4) mägipiirkond;
5) tipu ja/või marsruudi nimi;
6) grupi koosseis (grupijuhi nimi + osavõtjate arv; osavõtjad tuua võimalusel ka nimeliselt, seda kindlasti kahese grupi puhul);
7) klassifitseeritud marsruudi ametlik raskuskategooria (vähemalt 1B vene skaala järgi või ekvivalentne);
8) tipu puhul tipu absoluutne kõrgus (meetrid ü.m.p.);
9) ilmastiku tingimused marsruudi läbimise ajal;
10) marsruudi ligikaudne kõrgustevahe meetrites (kui on teada);
11) marsruudi raskuskategooria grupi hinnangu järgi (kindlasti vajalik esmaläbimiste puhul);
12) lisakommentaarid; marsruudi kirjeldus ja selle läbimise tehnilised detailid (kindlasti vajalik esmaläbimise puhul) - võib olla lisatud ka infot sisaldava internetilehekülje aadressi (URL) näol;
13) marsruudi iseloom: 1 - kaljumarsruut, 2 - jäämarsruut, 3 - lumi-jää, 4 - kombineeritud marsruut (kalju + lumi-jää)

2. Kõrgalpinism (tõusud tippudele absoluutse kõrgusega üle 6000m).

Punktid 4) - 13) on samad mis alpinismi/tehnilise klassi puhul (Juhul, kui esitaja või mõni muu liige ei ole tippu jõudnud - ligikaudne maksimaalne saavutatud kõrgus ü.m.p. meetrites märkida punktis 6);
Lisaks: 14) Ekspeditsiooni nimi (+ selle juhi nimi)

3. Mägimatk.

Punktid 4) - 7), 9), 11) - 13) on samad, mis alpinismi tehnilise klassi puhul; punktis 12) tuua lisaks veel läbitud marsruut päevade kaupa (läbitud vahemaad, kurude ja tippude kõrgus ja raskuskategooria). Võib olla ka vastavale infole viitav URL.
Mägimatka hindamisel lähtutakse järgnevast juhendist: http://biomedicum.ut.ee/kalle/matk/firn/magimatk.doc

4. Kaljuronimine

I Osavõtt võistlustest
10) Võistluse läbiviimise koht
11) Võistluse nimi ja korraldaja
12) Juhul kui võistlus toimus väljaspool Eestit, esitada võimalusel võistlustulemuste tabel (või selle URL)
13) Juhul kui võistlus toimus väljaspool Eestit, kirjeldada võistlust ja selle taset põhjalikumalt (radade raskuskategooriad) (või tuua URL); oma võistlustulemus - aeg ja saadud koht.

II Kaljurajad
4) riik ja kaljude nimetus (ingl. k. crag - siin ja edaspidi ingliskeelsed terminid kaldkirjas)
5) raja nimetus
6) raskuskategooria (täpsustada, millise süsteemi järgi – N: Font 7a)
7) rajatüüp – trad, sport, soolo, aid…
12) lühike raja iseloomustus – pikkus, kivim, kalle, käte ja jalatoed, pragu vms.
15) raja läbimise viis:

first ascent
raja esmakordne läbimine (ise oled loonud raja);
onsight
rada läbitakse esmakordsel ronimisel lahtikukkumiseta, kusjuures puudub igasugune lisainfo raja kohta ning pole enne nähtud kedagi seda ronimas;
redpoint
kus rada on õpitud kõigepealt lõikude kaupa ronima ning seejärel läbitakse altjulgestusega,
flash
rada läbitakse esmakordsel ronimisel, kuid kasutades selleks kõikvõimalikku abiinfot (jälgtakse teisi ronijaid, uuritakse kirjeldusi vms.)

5. Jääronimine.

4)Võistluse läbiviimise koht
5) Võistluse nimi ja korraldaja
6) Juhul kui võistlus toimus väljaspool Eestit, esitada võimalusel võistlustulemuste tabel (või selle URL)
7) Juhul kui võistlus toimus väljaspool Eestit, kirjeldada võistlust ja selle taset põhjalikumalt) (või tuua URL); oma võistlustulemus - aeg ja saadud koht.

comments powered by Disqus


vjoon tag hjoon