FIRNi logo
vjoon

Firni lahtised ronimisvõistlused 5. -6. juuni 1999 Karulas. Juhend.

Tehnilise kaljuronimisvõistluse juhend

Eesmärk ja ülesanded

Tehniliste oskuste kinnistamine ja tehnilise kiiruse viimistlemine.

Võistluste aeg ja koht

Võistlused toimuvad 5. juunil 1999. a. Viljandis Karula veskil algusega kell 12.00 .

Korraldus

Võistluste korraldus on kollektiivne (kohaletulnud võistlejad). Võistlused on köiskondadele (2 inimest köiskonnas). Paaride stardijärjekord loositakse. Esimene trassile mineja loositakse paarist.

Osavõtjad

Võistlus on lahtine. Osavõtja sugu ei määratleta. Osa võivad võtta need, kellel on vajalikud tehnilised oskused ja varustus.

Läbiviimine

Võistlused toimuvad ühes etapis: köiskond läbib etteantud raja aja peale, vead arvestatakse ajalise kaotusena (vt. Lisa nr. 1 Eksimuste arvestamise tabel). Järgmine köiskond stardib siis, kui eelmine on III jaamas.

Tehnilise trassi kirjeldus

Trassil luuakse viis (5) jaama.

I jaam asub kaevukaane (kanalisatsioonikaev) konksus. Esimene ronija suundub otse seinale – 1. nael on konksus – 2. naelaks on klemm - 3. naelaks on sarv (NB! Kasutada paela.) - ronija ronib tellisseinani ja sealt maha zhumaarilõik kitsast kaminast üles (köis on paigas, oma köit selleks ei kasutata) 4. nael on rippköie küljes kaminatorule luuakse II jaam.
Teine ronija korjab varustuse kokku ja läbib trassi ronides ning kamina zhumaariga ning järgmisena, II jaamast edasi, ronib tema esimesena.

II jaam asub kaminatorul, esironija vahetub. N&uum;üdne esironija laskub katusele, kasutab 1. naelana vihmaveetoru konksu 2. nael ja 3. nael on rippköiel, 4. nael on klemm enne jaama. III jaam luuakse aknale ukse kohal.

III jaamas aknaavas vahetub esironija. Esironija suundub üldjoontes “sarvede” poole. Teel sinna tuleb 1. nael klemmiga, 2. nael konksu, 3. nael klemmiga ja 4. nael “sarvele”(kasutada paela!). IV jaam luuakse konksu betoonnegatiivi alla müüri ja betooni piirile (betoonseina kõige alumisem konks). IV jaamast organiseeritakse laskumine V jaama. IV jaamas esimene vahetub ja esimesena laskub seega see, kes lahkus III jaamast viimasena. Laskumisköieks on seongu oma köis.

V jaam luuakse kaevukonksu.
Kokkuvõte trassist. I jaam – 4 naela –II jaam – 4 naela – III jaam – 4 naela – IV jaam – laskumine V jaama.

Nõuded

START Köis on puhitult käes.
Võistlejad on vöösüsteemis ja varustus küljes.
Jaamaköis on võistlejal küljes.
Võistlejad seisavad stardipaigas (I jaam).
FINISH V jaam loodud.
Mõlemad võistlejad on jaamas enesejulgestuses.
Köis on IV jaamast alla tõmmatud, st. mõlemad köie otsad on maas.
LASKUMINE Köie võib alla heita alles siis, kui organiseeritakse laskumist.
Laskumisköie otsas peab olema sõlm.
Esimene laskub fikseeritud laskumisköiel (oma köis) kaheksa või plaadiga ja ülemise julgestusega.
Ülemine julgestus organiseeritakse samuti oma köiest.
Teine laskub kahekordsel köiel kaheksa või plaadiga, julgestuseks haarav sõlm.
Viimane laskuja eraldab köied eralduskarabiiniga.
Laskumisköis peab olema fikseeritud V jaama, köie allatõmbamisel üks ots fikseeritud.
Oma köis tuleb IV jaamast alla tõmmata, varustust (eelkõige jaamaköit) ei tohi üles jätta.
Laskumisel tuleb kasutada kindaid.
ZHUMAARIGA TÕUS. Esimesel on alumine julgestus läbi naelte + haarav sõlm.
Teisel on ülemine julgestus.
Köis zhumaarilõiguks on lokaalne, mitte oma köis.
Zhumaari kasutavad tõusuks mõlemad.
JAAM Jaam luuakse põhiköie jupist (Rudolf) kasutades surmasõlme kontrollsõlmega (sõlmedega).
Kontrollsõlmede arvu määrab ära see, millist surmasõlme modifikatsiooni kasutatakse.
Enne kasutamist on kohustuslik kontrollida jaama töökorras olekut.
NAELAD Trassi kirjelduses ettenähtud naelte (klemmide ja tugipunktide: lokaalsed konksud, rippköied ja “sarved”) kasutamine kohustuslik.
Naelte kasutamise järjekord on kindlaks määratud trassi kirjelduses, järjekorra järgimine kohustuslik (ohutuse huvides).
JULGESTUS Kaaslase julgestus läbi jaamakarabiini kohustuslik.
Lisajulgestusvõtted vabal valikul.
Kaaslase julgestamiseks tuleb kasutada kindaid.
Köis ei tohi maha või allapoole langeda (lubatud umbes meeter), peab olema julgestaja juures.
ENESEJULGESTUS Enesejulgestus tehakse eranditult jaamaköiele. Jaamades on enesejulgestus kohustuslik.
KÖIE ASEND I jaamas – maas.
II jaamas – julgestaja juures.
III jaamas – julgestaja juures.
IV jaamas – julgestaja juures kuni laskumiseni, siis vöib laskumisköie koos sõlmega alla heita.
V jaamas maas.
KÄSKLUSED Seongu enda kokkuleppel, eeldatav on üksteisest arusaam.
JUHEND Juhendi lugemine k.a. lisa nr. 1 on kohustuslik.
VARUSTUS Köis, vöösüsteemid (karabiinidega, kahe enesejulgestusotsaga), zhumaarid, kaheksad või plaadid, haaravad, pikendused, 2 julgestuskarabiini (muhviga), muhvita karabiine, kindad 2 Rudolfit (jaamaköit), klemmid.
Rudolfid ja klemmid saab Heili (Joms) käest. Köied on kas isiklikud või Firni omand, mida saab laenata.
Varustus peab olema piisav vastava trassi läbimises.

Garantiid

Võistlejad garanteerivad, et nende tehniline tase vastab trassi ohutule läbimisele.

Kohtuniku julgestus puudub.

Registreerimine

Osavõtjad peavad registreeruma tund enne stardi algust. Trassi läbimine on tasuta.

Arvestussüsteem

Võistluste jälgimine on kollektiivne (osavõtjad). Teekonna läbimist arvestatakse ajaliselt ja tehniliselt. Tehniline eksimus kajastub vastavalt eksimusele lisaaja liitmises vastavalt tabelile (vt. Lisa nr. 1).

Arvesse läheb mõõdetud ja arvutatud trassi läbimise aeg.

Autasustamine.

Kolme esimest köiskonda autasutatakse diplomitega.


Eksimuste arvestamise tabel

Lisa nr. 1

JAAM

Puudub kontrollsõlm 30 sek.
Jaam ei rakendu 30 sek.
Jaam ei tööta 30 sek.

VAHEPUNKTID

Vahepunkt jääb vahele 10 sek.
Klemm tuleb ära 30 sek.
Pael tuleb “sarvelt” ära 30 sek.
Vahepunkt ei tööta 10 sek.

KÖIS

Köie asumine üle meetri julgestajast allpool 10 sek.
Köie mahakukkumine 30 sek.
Köie kinnijäämine 20 sek.

HAARAV

Haarava puudumine 20 sek.
Haarava kinnikiilumine 10 sek.

JULGESTUS

Julgestuse puudumine 30 sek.
Liikuma hakkamine ilma julgestuseta 30 sek.
Julgestus tehtud mujalt kui jaamaköiest 20 sek.
Julgestus ei toimi (köielõtk) 30 sek.

ENESEJULGESTUS

Enesejulgestuse puudumine 30 sek.
Enesejulgestus mujal kui jaamas 20 sek.

VARUSTUS

Varustuse kaotamine 20 sek ühe eseme kohta
Varustuse puudumine 10 sek.

LASKUMINE

Laskumisköiel puudub sõlm 10 sek.
Laskumisköie otsad pole jaamas (köis pole alljaamas fikseeritud) 20 sek.
Eralduskarabiini puudumine 10 sek.

MUU EKSIMUS

Näit. Kandadest allpool rippuv seinavarustus 10 sek.
Muu eksimus 10 sek.

Kommentaar

Eksimused tekitavad niigi viivitusi, lisasekundid on lohakuse eest.

Vead tuleb parandada, näiteks puuduolevale varustusele tagasi järele ronida kõikide julgestusreeglitega vastavuses. Allakukkunud varustus on kaotsiläinud varustus (see, mis on maapinnale kukkunud).

Erilist tähelepanu tuleb pöörata julgestusele ja enesejulgestusele, oleks kena, kui selles vallas eksimusi poleks.

Juhendile ja Lisale nr. 1 liitub Lisa nr. 2, mis on käsitsi joonistatud skeem trassist, jaamadest ja vahepunktidest.


Tartus, 16. mail 1999. aastal.

Koostas Heili Hani.

comments powered by Disqus


vjoon tag hjoon