FIRNi logo

Alpiklubi Firn 2003. aasta hooaja parima alpinisti, mägimatkaja, kaljuronija ja jääronija konkursi statuut

Eesmärgiga toetada ja stimuleerida oma liikmete aktiivsust ning propageerida klubi tegevust selgitab Alpiklubi Firn (AF) oma aktiivsete liikmete hulgast iga aasta sügisel hooaja parima mees- ja naissportlase oma põhikirjalistel tegevusaladel.

AF hooaja parima alpinisti, mägimatkaja, kaljuronija ja jääronija konkurss (edaspidi konkurss) viiakse läbi konkursi toimumise (hoo)ajal kehtiva AF liikmestaatusega klubi liikmete poolt üles antud hooaja tulemustele tuginedes. Hooaeg on üldjuhul ajavahemik eelmise aasta oktoobri algusest jooksva aasta septembri lõpuni, kui AF juhatus (AFJ) ei otsusta teisiti.

Hindamine toimub kuni viies erinevas kategoorias: alpinism (tehniline klass), kõrgalpinism, mägimatk, kaljuronimine ja jääronimine. AFJ võib mõne kategooria konkreetse hooaja konkursist välja jätta.

Konkursi tulemused avalikustatakse ja võitjad autasustatakse AF hooaja lõpetamisel; tulemused avaldatakse AF koduleheküljel internetis ning muudes meediakanalites. Konkursi võitjad saavad diplomi, eriti väljapaistvate tulemuste puhul võib AFJ määrata ka individuaalseid lisaauhindu.

Konkursil osalemine:

  • Iga aasta septembris pöördub AFJ kõigi AF liikmete poole palvega teatada juhatusele hooaja jooksul läbitud marsruudid ja võistlustest osavõtu tulemused AF arhiivi jaoks. Ühtlasi kuulutatakse välja ka konkurss parima alpinisti, mägimatkaja, kalju- ja jääronija väljaselgitamiseks.
  • Lõppeva hooaja konkursist võtavad osa vaid marsruudid ja tulemused, mis laekuvad juhatusele hiljemalt konkursi toimumise aasta 10. novembriks (kui AFJ ei otsusta teisiti). Samaks kuupäevaks peab juhatus kinnitama ka lõpliku konkursi komisjoni (edaspidi komisjon) koosseisu (üldjuhul 5 liiget), millele edastatakse õigeaegselt laekunud andmed.
  • Komisjoni liikmeteks on vabatahtlikud asjatundjad väljastpoolt AF, kuid võivad olla ka AF liikmed, kes konkursi toimumise hooajal ise konkursil ei osale. Hiljemalt kahe nädala jooksul pärast konkursimaterjalide üleandmist komisjonile teeb komisjon esitatud andmete põhjal oma otsused igas kategoorias eraldi. Komisjoni töö tulemuste kohta koostatakse komisjoni liikmete allkirjadega protokoll, mis edastatakse AFJ-le ja läheb AF arhiivi. Protokollis tuuakse esile iga konkursi võitja hooaja tähtsamad tulemused, vajadusel sisaldab see ka komisjoni otsuse detailsemat põhjendust.
  • Esitatud andmete õigsuses kahtlemisel võib komisjon paluda konkursis osalejalt esitatud andmete kinnitamiseks lisatõendeid. Konkursi võitja määratakse kui on laekunud vähemalt 1 (üks) vastava kategooria nõuetele vastav tulemus, mille tõesuses komisjon ei kahtle.
  • Minimaalne otsustamisvõimeline komisjoni koosseis on 3 komisjoni liiget. Komisjoni töökorraldus on komisjoni otsustada. Komisjoni tööst osa võtnud komisjoni liikmed saavad külaliskutsed AF hooaja lõpetamisele.
  • Võrdsete või raskesti võrreldavate näitajate puhul võib komisjon kuulutada konkursi võitjaks mitu inimest korraga.

Oma otsuste langetamisel lähtuvad komisjoni liikmed järgmistest kriteeriumidest:

1. Alpinism, tehniline klass – absoluutsed kõrgused kuni 6000m.
Põhikriteeriumiks on edukalt läbitud marsruutide tehniline raskus, minimaalne raskus on 1B vene skaala järgi või ekvivalentne. Samasse kategooriasse kuuluvad ka klassifitseeritud kalju- ja jäämarsruudid, mis ei pruugi tippu viia. Võrdväärsete marsruutide puhul võetakse arvesse ka läbitud marsruutide arvu ja grupi koosseisu: kõrgemalt hinnatakse grupi juhtimist, samuti väiksema grupi koosseisus marsruudi läbimist. Kõrgemalt hinnatakse ka esmaläbimised, kusjuures esmaläbitud marsruudi raskuskategooriat saab komisjon hinnata vaid tuginedes põhjalikule marsruudi ja selle läbimise kirjeldusele.

2. Kõrgalpinism – tõusud tippudele absoluutse kõrgusega üle 6000m.
Kriteeriumid on samad, mis tehnilises klassis, kuid suuremat rolli mängib maksimaalne saavutatud kõrgus ü.m.p., seda ka juhul kui tippu ei jõuta.

3. Mägimatk
Peamiseks kriteeriumiks on sooritatud mägimatka reaalne raskus ja marsruudi läbimise stiil lähtudes komisjonile esitatud materjalidest. Põhjalik matkaaruanne või üksikasjalik matka kirjeldus (nt. internetis) ei ole kohustuslik, kuid on hea viis komisjoni informeerimiseks ja tehtava otsuse mõjutamiseks. Kõrgemalt hinnatakse matkajuhtimist ja esmaläbitud marsruute.

4. Kaljuronimine
Võetakse arvesse osavõttu erinevatest kaljuronimisvõistlustest (tulemus ja saadud koht), arvestades ka võistluste erinevat klassi ja taset. Hindamise metoodika otsustab komisjon.

5. Jääronimine
Võetakse arvesse osavõttu erinevatest jääronimisvõistlustest analoogselt kaljuronimisvõistlustega.

 

Alpiklubi Firn arhiivi jaoks hooaja tulemuste esitamise kord:

Andmed andmebaasi sisestamiseks tuleb saata Alpiklubi Firn juhatuse poolt määratud aadressile. Andmete esitamise vorm on vaba, kuid need peaksid sisaldama järgmist informatsiooni:

Põhiandmed:

1) andmete esitaja ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed (aadress, telefon, e-post);
2) sünniaasta;
3) sugu (M/N);
4) esitatava marsruudi läbimise või võistlusest osavõtu kuupäev või ajavahemik;
5) kas esitajal oli sel ajal kehtiv AF liikmestaatus (+/–)
6) mis kategooriasse esitatav tulemus kuulub (1–alpinism, tehniline klass; 2–kõrgalpinism; 3–mägimatk; 4–kaljuronimine; 5–jääronimine)

Lisaks kategooriate kaupa:

1. Alpinism, tehniline klass (absoluutsed kõrgused kuni 6000m).

7) mägipiirkond;
8) tipu ja/või marsruudi nimi;
9) grupi koosseis (grupijuhi nimi + osavõtjate arv; osavõtjad tuua võimalusel ka nimeliselt, seda kindlasti kahese grupi puhul);
10) klassifitseeritud marsruudi ametlik raskuskategooria (vähemalt 1B vene skaala järgi või ekvivalentne);
11) tipu puhul tipu absoluutne kõrgus (meetrid ü.m.p.);
12) ilmastiku tingimused marsruudi läbimise ajal;
13) marsruudi ligikaudne kõrgustevahe meetrites (kui on teada);
14) marsruudi raskuskategooria grupi hinnangu järgi (kindlasti vajalik esmaläbimiste puhul);
15) lisakommentaarid; marsruudi kirjeldus ja selle läbimise tehnilised detailid (kindlasti vajalik esmaläbimise puhul) - võib olla lisatud ka infot sisaldava internetilehekülje aadressi (URL) näol;
16) marsruudi iseloom: 1 - kaljumarsruut, 2 - jäämarsruut, 3 - lumi-jää, 4 - kombineeritud marsruut (kalju + lumi-jää)

2. Kõrgalpinism (tõusud tippudele absoluutse kõrgusega üle 6000m).
Punktid 7) - 16) on samad mis alpinismi/tehnilise klassi puhul;
Lisaks: 17) Ekspeditsiooni nimi (+ selle juhi nimi)
18) Juhul, kui esitaja ei ole tippu jõudnud - ligikaudne maksimaalne saavutatud kõrgus ü.m.p. meetrites

3. Mägimatk.
Punktid 7) - 10), 12), 14) - 16) on samad, mis alpinismi tehnilise klassi puhul; punktis 15) tuua lisaks veel läbitud marsruut päevade kaupa (läbitud vahemaad, kurude ja tippude kõrgus ja raskuskategooria). Võib olla ka vastavale infole viitav URL.

4. Kaljuronimine ja 5. Jääronimine.
7) Võistluse läbiviimise koht
8) Võistluse nimi ja korraldaja
9) Juhul kui võistlus toimus väljaspool Eestit, esitada võimalusel võistlustulemuste tabelit (või selle URL)
10) Juhul kui võistlus toimus väljaspool Eestit, kirjeldada võistlust ja selle taset põhjalikumalt (või tuua URL); oma võistlustulemus - aeg ja saadud koht.